Mundo 12
es | en

Comercio

Trade routes
RouteOriginNatural resourcesDestination
Route 152DuvadChumibad
Route 224SilverboneColtadeñe
Route 204KoshkoganPemucun
Route 205NeickatheNelquete
Route 203BronzeheadIpioli
Route 18GreenbridgeDonbegern
Route 19DarkhavenMesesa
Route 20YellowfellVañejo
Route 118NelqueteRibeleaba
Route 148LyepinskAmasid
Route 35NimiborFairstone
Route 141NelqueteLedom
Route 37IrildingVañejo
Route 38ValisteDonbegern
Route 121IthelwunCajenas
Route 259AmasidRosestone
Route 169NinaMathin
Route 48NimiborBrolor
Route 50IrildingYellowfell
Route 51PemucunFece
Route 54BorríaPoceñis
Route 165IskilNimibor
Route 58SilverboneTizor
Route 223BucañeCocun
Route 117NelqueteCocun
Route 172ErarnanNina
Route 62LupyepritsaEsernas
Route 168CauriErarnan
Route 173MathinNutamino
Route 69BrolorBunneg
Route 70NimiborBunneg
Route 71KoshkoganIskil
Route 72CajenasIpioli
Route 73BunnegBorría
Route 222ZeverbarIskil
Route 146CunaqueValiste
Route 154QaashaamdekApiama
Route 81MesesaZeverbar
Route 82BrolorZeverbar
Route 150MeminIrilding
Route 86ChumibadPonkorern
Route 171BucañeNutamino
Route 170MathinErarnan
Route 95IskilSilverbone
Route 160FeceDuvad
Route 99CocunPonkorern
Route 157NinaNutamino
Route 102IzusatsBucañe
Route 139KarelingtonIthelwun
Route 151MeminYellowfell
Route 108CunaqueTejagar
Route 110PonkorernRibeleaba
Route 251BurbobeQometyk
Route 163FeceChumibad
Route 115EsernasGreenbridge
Route 116MalgobitsaTejagar
Route 166BucañeKarelington
Route 260RosestoneDabrog
Route 135BucañeIthelwun
Route 137DarkhavenTizor
Route 149MeminVañejo
Route 181KelfogenKarelington
Route 177BucañeNina
Route 183CocunRibeleaba
Route 180BucañeMathin
Route 184KoshkoganWinterhall
Route 185IthelwunCunaque
Route 186CajenasKarelington
Route 187CauriBurbobe
Route 227NightvalleyLowgrove
Route 191PemucunIpioli
Route 193NutaminoFairstone
Route 194WinterhallPemucun
Route 195IpioliKoshkogan
Route 196WolfellFufiolal
Route 197PrelgekovQometyk
Route 198PrelgekovBurbobe
Route 200DovingNeickathe
Route 226ColtadeñeLowgrove
Route 202BucañeFairstone
Route 210DovingWinterhall
Route 211DabrogIlgaskiv
Route 212IpioliWinterhall
Route 213BronzeheadKoshkogan
Route 215NelqueteWinterhall
Route 216DabrogPabribre
Route 217IlgaskivPabribre
Route 218IlgaskivForiariograd
Route 219ForiariogradDabrog
Route 225PoceñisNightvalley
Route 250NemarigoApiama
Route 230RosefilNeickathe
Route 232RosefilDoving
Route 233RosefilBucañe
Route 236PelecoLupyepritsa
Route 237TheondostBaamogak
Route 239EsernasBaamogak
Route 241EsernasPeleco
Route 243LupyepritsaGreenbridge
Route 244EsernasValiste
Route 246LupyepritsaValiste
Route 249ColtadeñeZeverbar
Route 253NemarigoYellowington
Route 255RosestoneLowgrove
Route 256VobigratsLyepinsk
Route 257VobigratsNightvalley
Route 258VobigratsForiariograd